Sổ chủ nhiệm năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC : 2018 – 2019
Chủ đề năm học: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LỚP
1.Tổng số học sinh:………….…….(nam:………….….nữ:………..….)
    Trong tổng số học sinh có: ……..học sinh lưu ban; chuyển đến : ……………
2.Dân tộc:…………Nữ DT:…………….Trong đó DT Ê đê:……….nữ DT Ê đê:…..
    Đội viên:………….,Nam:………….…,Nữ:………….…. Đoàn viên:……,Nam:………,Nữ:…….
    Con TB:…………,con LS:………..,con MC:……..
    Hộ nghèo:………..,Hộ cận nghèo :………….
3. Độ tuổi học sinh:
11 tuổi:……..,12 tuổi:………,13 tuổi:……..,14 tuổi:…..…….,15 tuổi:………….
trên 15 tuổi:……….
4.Kết quả giáo dục 2 mặt chất lượng năm trước:
HẠNH KIỂM HỌC LỰC
Tốt Khá TB Yếu G Khá TB Y kém
SL
Tỉ lệ
5.Những thuận lợi:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
6.Những khó khăn:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
II/ NỘI DUNG, PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH
A.Chỉ tiêu phấn đấu:
1. Duy trì sĩ số:………………………………….………………..…………..……………….
2. Lớp đạt danh hiệu: ……………………………………………………………………….
3. Hai mặt chất lượng :
HẠNH KIỂM HỌC LỰC
Tốt Khá Tb Yếu Giỏi Khá T bình Yếu Kém
Số lượng
Tỉ lệ
* Tốt nghiệp THCS  :………………….(Học nghề:…………………)
*Học sinh giỏi cấp trường:………….cấp thị xã:………….cấp tỉnh:……………….
4. Chỉ tiêu các hoạt động khác : ( lao động – văn – thể – mĩ ).
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
B. MỘT SỐ BIỆN PHÁP:
1. Giáo dục đạo đức:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2. Học tập :
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
3. Giáo dục lao động :
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
4. Giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mĩ, giáo dục hướng nghiệp dạy nghề –

giáo dục kĩ năng sống :

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
5. Công tác xã hội hóa giáo dục kết hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục

( Hội CMHS

, Đoàn, Đội, Xã)
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Bình Thuận, ngày ….. Tháng 8 năm 2018.
Duyệt của BGH      GV Chủ nhiệm

 

 

Tải Sổ chủ nhiệm năm học 2018 -2019: Bấm vào đây