Hướng dẫn sử dụng tài liệu địa phương

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND TỈNH ĐẮK LẮK               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 558/QĐ-SGDĐT                                            Đắk Lắk, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Ban hành Hướng dẫn sử dụng Tài liệu dạy – học địa phương các môn

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Âm nhạc và Tiếng Anh trong trường phổ thông

kể từ năm học 2018 – 2019


GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 08/06/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 5977/BGDĐT – GDTrH ngày 07/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở cấp THCS và cấp THPT từ năm học 2008 – 2009;

Căn cứ Công văn số 5982/BGDĐT – GDTrH ngày 07/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở cấp Tiểu học từ năm học 2008 – 2009;

Căn cứ Công văn số 662/UBND-KGVX ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc cho phép triển khai sử dụng bộ Tài liệu dạy học địa phương kể từ học kỳ 2 năm học 2017-2018;

Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-SGDĐT ngày 25/12/2107 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức triển khai sử dụng Tài liệu dạy – học địa phương tỉnh Đắk Lắk kể từ năm học 2017 – 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn sử dụng Tài liệu dạy – học địa phương các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Âm nhạc và Tiếng Anh trong trường phổ thông bao gồm:

  1. Hướng dẫn chung sử dụng Tài liệu dạy – học địa phương tỉnh Đắk Lắk.
  2. Hướng dẫn sử dụng Tài liệu dạy – học địa phương môn Lịch sử, Địa lí, Âm nhạc, Tiếng Anh cấp Tiểu học.
  3. Hướng dẫn sử dụng Tài liệu dạy – học địa phương môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Âm nhạc cấp Trung học cơ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học và các phòng, ban liên quan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                         GIÁM ĐỐC

Như Điều 3;                                                                                        (Đã kí)

– UBND tỉnh để báo cáo;                                                          Phạm Đăng Khoa

– Lưu: VT, P. GDTrH, GDTH.

 

Bấm vào đây để tải tài liệu: HUONG_DAN_SU_DUNG_TAI_LIEU_DIA_PHUONG