CUỘC THI ATGT CẤP THCS

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 103/SGDĐT-GDTrH ngày 04/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung.

File gốc: CUOC_THI_ATGT_CAP_THCS_13022020095822